แผนบูรณาการโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน


 1. หัวหน้าแผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย) หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อยเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 2. หัวหน้าแผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย) หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อยต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี (นับถึงวันส่งข้อเสนอการวิจัย)
 3. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา
 4. มีความรู้ความสามารถประสบการณ์วิจัยเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุน
 5. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
 6. ผู้ขอรับทุนสามารถเสนอข้อเสนอการวิจัยในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย) หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย และผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 1 โครงการในกรณีที่เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย) สามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้ไม่เกิน 1 โครงการ
 7. ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือแบบตอบรับการตีพิมพ์หรือการนำเสนอทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2559

เอกสารดาวน์โหลด


 1. แผนผังต้นไม้
 2. แนวการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม/ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย
 3. ความหมายและที่มาของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 4. ปฏิทินการดำเนินงาน

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจง : หัวหน้าโครงการวิจัย กรอกชื่อข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่สนใจเสนอขอรับทุนตามแผนผังต้นไม้และแนวการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม/ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย


เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

 ➡ การบริการมูลค่าสูง
1. ชื่อแผนบูรณาการ :
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจ Startup online Travel Agency ในประเทศไทย
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล

➡ พลังงาน
2. ชื่อแผนบูรณาการ :
โครงการจัดตั้งศูนย์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : ผศ. วาสนา เกษมสินธ์


เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ➡ เกษตร 4.0

3. ชื่อแผนบูรณาการ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครามสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4.0
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. หาญชัย อัมภาผล

4. ชื่อแผนบูรณาการ : การวิจัยและนวัตกรรมการเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. หาญชัย อัมภาผล

5. ชื่อแผนบูรณาการ :การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรและนวัตกรรมท้องถิ่น
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : ผศ. ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ

6. ชื่อแผนบูรณาการ :โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของเกษตรกร
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : อาจารย์เชาวรัตน์  ทุนร่องช้าง

7. ชื่อแผนบูรณาการ : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ครามสู่อุตสาหกรรมเวชสำอาง
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์

 ➡ การศึกษาไทย 4.0

8. ชื่อแผนบูรณาการ : การสร้างสรรค์การเรียนรู้และพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ์

9. ชื่อแผนบูรณาการ :การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่21
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : ผศ. ดร. ไชยา ภาวะบุตร

10. ชื่อแผนบูรณาการ :ชุมชนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : ผศ.ดร. สำราญ กำจัดภัย

 ➡ คนไทย 4.0

11. ชื่อแผนบูรณาการ : ผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : อาจารย์จิรภัทร  เริ่มศรี

 ➡ สุขภาพและคุณภาพชีวิต

12. ชื่อแผนบูรณาการ : แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล

 ➡ การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

13. ชื่อแผนบูรณาการ : ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. วิลาวรรณ์ คำหาญ

14. ชื่อแผนบูรณาการ : การพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรอบหนองหาร
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : ผศ.ดร. ธวัชชัย ไพใหล


เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

 ➡ การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

15. ชื่อแผนบูรณาการ : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าสะอาดเพื่อชุมชน
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน

16. ชื่อแผนบูรณาการ :การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : ผศ. นิยม ชลิตะนาวิน

17. ชื่อแผนบูรณาการ : วิจัยและพัฒนาเทคโนลยีและนวัตกรรมสำหรับการดำรงชีวิตของชุมชนจังหวัดสกลนคร
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการ : รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน


***หากนักวิจัยต้องการเพิ่มเติมแผนบูรณาการโปรดแจ้งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2561