อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS) ”รุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ