ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Innovations for Street Food

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Innovations for Street Food เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ในการปรับภาพลักษณ์อาหารริมทางด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ สำหรับอาหารริมทาง และเป็นการสร้างเวทีในการนำเสนอผลงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผู้ที่สนใจเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ให้จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมายัง วช. ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำเสนอและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th และ www.nrct.go.th

Full Screen