ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) ในระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ฯ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2018

Full Screen