โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

รับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย
ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.
รอบ 1/2562

ในปัจจุบันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนประเทศด้วยการพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ดังนั้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยให้สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ที่เน้นสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ด้วยโจทย์วิจัยจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่การแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรม หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยในภาคการศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม

ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) ซึ่งผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือทำการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม โดยการร่วมให้ทุนของ สกว. และภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail trfrri@trf.or.th
โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 – 8353, 8380 – 8382 หรือ 0-2278-8226
เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th
Facebook https://www.facebook.com/trfrri
LINE @trfrri

รายละเอียดทุนผู้ช่วยวิจัยฯ พวอ.

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
งบประมาณ (สนับสนุนไม่เกิน 2 ปี)

 • ทุนละ 502,000 – 600,000 บาท
งบประมาณ

ฐานปริญญาโท (สนับสนุนไม่เกิน 3 ปี)

 • ทุนละ 1,898,000 – 2,078,000 บาท

ฐานปริญญาตรี (สนับสนุนไม่เกิน 5 ปี)

 • ทุนละ 2,482,000 – 2,662,000 บาท
การสนับสนุน

ส่วนนักศึกษา

 • ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัย
 • ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา

ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา

 • ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

ส่วนอื่นๆ

 • งบประมาณสำรอง
การสนับสนุน

ส่วนนักศึกษา

 • ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัย
 • ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา

 • ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

ส่วนอื่นๆ

 • งบประมาณสำรอง
 • ค่าใช้จ่ายกรณีเดินทางมาประเทศไทยของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

หมายเหตุ พวอ. ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาดำเนินโครงการ

การร่วมสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรม

ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบต้องร่วมสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรมดังนี้

 • ระดับปริญญาโท
  • สนับสนุนบางส่วน เป็นจำนวนเงิน (in-cash) ไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อทุน
  • สนับสนุนจำนวนเงิน 50% ของงบประมาณต่อทุน
 • ระดับปริญญาเอก
  • สนับสนุนบางส่วน เป็นจำนวนเงิน (in-cash) ไม่น้อยกว่า 75,000 บาทต่อทุน (สำหรับฐานปริญญาโท) หรือ 125,000 บาทต่อทุน (สำหรับฐานปริญญาตรี)
  • สนับสนุน จำนวนเงิน 50% ของงบประมาณต่อทุน

หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดงบประมาณตามเอกสารแนบ

หลักเกณฑ์การพิจารณาทุน

 1. การคัดเลือกโครงการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  1. โจทย์วิจัยที่มาจากภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการคำตอบ อาจเป็นการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ชัดเจน
  2. ระดับความสนใจต่อโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนของภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ
  3. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ หรือผลกระทบด้านอื่นๆ อันเนื่องมาจากการทำวิจัย
  4. ศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งต่อภาคอุตสาหกรรมและการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
  5. มีความลึกซึ้งของงานวิจัยที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา
  6. ระเบียบวิธีวิจัย ขอบเขตการวิจัย และแผนการทำงานที่มีความเหมาะสม
  7. ต้องมีนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยที่จะทำการศึกษาวิจัย
  8. ไม่เป็นโครงการที่ได้รับทุนอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ สกว.
  9. ทุนระดับปริญญาเอก ต้องไม่เป็นโครงการที่เสนอขอทุนกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
 2. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  1. ต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  2. มีความรู้ความสามารถในสาขาที่ขอรับทุน
  3. มีประสบการณ์ทางวิจัยในช่วง 3 ปีล่าสุดอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่ดี (พิจารณาตามข้อมูลในระบบ ออนไลน์และหลักฐานที่ได้ส่งมาในขั้นตอนการสมัคร) เช่น วารสารผลงานตีพิมพ์วิชาการระดับนานาชาติ หรือ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
  4. หากเคยได้ทุนรับวิจัยของ สกว. จะต้องมีผลการดำเนินการที่ดี
  5. สามารถรับผิดชอบงานวิจัยและดูแลนักศึกษาในการส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานการเงิน รายงานฉบับสมบูรณ์ และผลงานอื่น ๆ จนกว่าจะปิดโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน
  6. สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
  7. มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ และสามารถดูแลนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยได้จนกว่าจะปิดโครงการ
  8. ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. และมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยเกินกำหนด ดังนี้
   • ทุนระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้ที่รับทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและเอก รวมกันไม่เกิน 10 ทุน
   • ทุนระดับปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ที่รับทุน พวอ. และ คปก. ระดับปริญญาเอกรวมกันไม่เกิน 5 ทุน
 3. คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. สามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาในขณะรับทุน พวอ.
  3. หากเคยได้รับทุนวิจัยของ สกว. จะต้องมีผลการดำเนินการที่ดี
  4. ผลการศึกษา (พิจารณาตามหลักฐานก่อนวันที่ทำสัญญารับทุน)
   • ทุนระดับปริญญาโท
    • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5
   • ทุนระดับปริญญาเอก กรณีใช้วุฒิปริญญาโทสมัครทุน (หลักสูตร 3 ปี)
    • ต้องมีผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ระดับชาติ หรือ ผลงานตีพิมพ์ในเอกสาร ที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings)
    • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5
    • ต้องมีผลการศึกษาปริญญาโทระดับดี
   • ทุนระดับปริญญาเอก กรณีใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครทุน (หลักสูตร 5 ปี)
    • ต้องได้เกียรตินิยม หรือ
    • มีผลการศึกษาอยู่ใน 25% แรกของชั้น และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  5. ไม่เป็นผู้ที่รับทุนอื่นใดที่ขัดกับเกณฑ์ของ สกว.
  6. สามารถรับผิดชอบการศึกษาวิจัยจนกว่าจะปิดโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน
  7. สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
  8. สำหรับทุนระดับปริญญาเอก ต้องไม่เป็นผู้ที่รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา/ปิดโครงการ

 1. นักศึกษาต้องมีผลงานจากการศึกษาวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน และต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้แทนจาก อุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนดำเนินการจบการศึกษากับมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
 2. นักศึกษาต้องสอบวิทยานิพนธ์ผ่านตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ศึกษา
 3. นักศึกษาต้องมีผลงานจากการศึกษาวิจัย ดังนี้
  • ระดับปริญญาโท ต้องมีผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น โดยเป็น
   • วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือ
   • วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือ
   • สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ คำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ที่ได้รับเลขคำขอแล้ว) หรือ
   • มีผลงานตีพิมพ์ในเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings) ที่ได้นำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)
  • ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น โดย
   • ชิ้นที่ 1 ต้องเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ
   • ชิ้นที่ 2 ต้องเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ วารสารวิชาการระดับชาติ ที่ สกว. ยอมรับ หรือ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ คำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ที่ได้รับเลขคำขอแล้ว)
 4. หากนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยไม่สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาและไม่มีผลงานที่อุตสาหกรรมจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องชดใช้ทุนที่ได้รับทั้งหมด

เงื่อนไขหลังจบการศึกษา

 1. นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะไม่มีข้อผูกมัดในการทำงานชดใช้ทุนในภาครัฐ เนื่องจาก พวอ. มีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักวิจัยแก่ภาคอุตสาหกรรม
 2. นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเมื่อสำเร็จการศึกษาต้องทำงานในประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตามนี้ จะต้องชดใช้เป็นเงินจำนวน 2 เท่าของทุนที่ได้รับไป
 3. นักศึกษาผู้ช่วยวิจัยจะต้องรายงานสถานการณ์ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาให้แก่ พวอ. ทราบเป็นระยะ

วิธีการสมัครทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพื่ออุตสาหกรรม

การสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งข้อเสนอโครงการ และเสนอชื่อนักศึกษา

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเพื่อส่งข้อมูลคุณสมบัติในระบบออนไลน์ ได้ที่ http://rri.trf.or.th(ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของท่าน) หรือ
 2. เลือกประเภททุนที่ต้องการสมัครจากเมนู “ทุน สกว. ที่กำลังเปิดรับสมัคร”
 3. เมื่อกรอกข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร” แล้วเลือก “ยืนยันข้อมูลการสมัคร” แล้วเลือก “ขั้นตอนต่อไป”
 4. เลือก “เพิ่มข้อเสนอโครงการ” เพื่อเพิ่มข้อเสนอโครงการ
 5. กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการ และบันทึกข้อมูล เมื่อทำการบันทึกข้อมูลจะได้รหัสดังนี้
  • ทุนปริญญาโท RRiMSD62_M1XXX
  • ทุนปริญญาเอก RRiPHD62_P1XXX
 6. เลือกดูข้อมูลท้ายโครงการ
 7. ในหัวข้อ 2.1 การแนบไฟล์เอกสาร ให้แนบไฟล์ pdf ของ
  • R1 ข้อเสนอโครงการ (ต้องระบุชื่อนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยแล้วเท่านั้น)
  • R2.1 – R2.3 เอกสารของผู้ประกอบการ
  • และ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ในหัวข้อ 2.2 การกรอกประวัตินักศึกษา ให้ใส่ e-mail address ของนักศึกษา แล้วเลือก “ส่ง link”
 9. เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะปรากฏชื่อของนักศึกษาที่ 2.3 การกรอกความคิดเห็นของอาจารย์ฯ

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถเข้าระบบตามปกติได้ สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่

ปริญญาโท http://rrimsd.trf.or.th

ปริญญาเอก http://rriphd.trf.or.th

*** สกว. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ระบุชื่อนักศึกษาและแนบเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น ***

ปฏิทินการดำเนินงานวิธีการสมัครขอทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ.

วันที่ กระบวนการ
21 ม.ค.– 15 ก.พ. 2562 ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา
และส่งข้อเสนอโครงการ (ที่มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรม) พร้อมเสนอชื่อนักศึกษา
28 ก.พ. 2562 แจ้งผลการพิจารณา

หมายเหตุ

 • โปรดหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ช่วงเวลาปิดรับสมัคร เนื่องจาก จะมีผู้เข้ามาใช้ระบบเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขได้ทันการ
 • โปรดตรวจสอบ link การสมัคร การแนบไฟล์ และการส่งรายชื่อนักศึกษาให้ถูกต้อง
 • ดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ และเอกสารการสมัคร ได้ที่ http://rri.trf.or.th
 • โปรดติดตามประกาศผล และข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri
 • กำหนดการข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*** สกว. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ระบุชื่อนักศึกษาและแนบเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น ***

 


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศทุนได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File Description
ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอบที่ 1/2562