ประชาสัมพันธ์อบรม เรื่อง มาตรฐานการวิจัย

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ วช ได้กำหนดจัดอบรม เรื่อง มาตรฐานการวิจัย
ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สามารถลงทะเบียนได้ที่