ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักวิจัยที่สนใจ “ประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัยในชุมชนพื้นท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

ประชาสัมพันธ์ จาก มรภ. -สกว. รับสมัครนักวิจัยประเด็นสังคมสูงวัย
👉เพื่อเข้า workshop พัฒนาข้อเสนอโครงการและเสนอรับทุนจาก สกว.
👉รับสมัคร abtract proposalในลักษณะเป็นทีมวิจัย หรือ ชุดโครงการวิจัย
👉ภายในวันที่ 24 ก. พ. 62 ส่งไฟล์มายังเมลล์ wipawan@snru.ac.th เพื่อรวบรวมส่ง สกว. ต่อไป

Full Screen