แหล่งค้นหาบทความวารสารไทย 5 ฐาน

แหล่งค้นหาบทความวารสารไทย 5 ฐาน

1.คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย – CUIR
มีบทความวารสารภาษาไทยฉบับเต็ม (Fulltext) ที่เป็นผลงานของคณาจารย์จุฬาฯ ในหลายสาขาด้วยกัน มากกว่า 1,400 ชื่อเรื่อง สามารถคลิกเข้าไปค้นคว้าและดาวน์โหลดได้ที่ URL : http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/sidebar/article.jsp

2.ฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย (Thai Journal Index : TJI) แต่เป็นฐานข้อมูลดัชนีวารสารไทย ที่รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมบทความวารสารต่างๆ ในประเทศไทยที่ห้องสมุดคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) บอกรับ ทั้งนี้มีข้อมูลบรรณานุกรมบทความวารสารไทยไว้อย่างมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลาย หมื่นรายการ จุดเด่นของฐานนี้หากท่านต้องการบทความในอดีต หรือทางประวัติศาสตร์ฐานนี้จะช่วยชี้แหล่งให้ท่านในการเข้าถึงข้อมูลต่อไปได้ รวมทั้งข้อมูลบทความที่เป็นปัจจุบันก็มีให้สืบค้นด้วยเช่นเดียวกัน ต้องการข้อมูลลองไปสืบค้นดูได้ที่ URL : http://library.car.chula.ac.th:82

3.ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI)
เป็นฐานข้อมูลที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมบทความวารสารภาษาไทย และให้ลิงค์เพื่อไปดาวน์โหลดไฟล์บทความวารสารได้อีกด้วย นอกจากนี้ศูนย์นี้ยังทำหน้าที่คำนวณและประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors (T-JIF) ให้กับวารสารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และยังเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ด้วย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพงานวิจัย และพัฒนาวารสารของประเทศไทย สนใจเข้าไปสืบค้นและดาวน์โหลดบทความต่างๆ ได้ที่ URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

4.ฐานข้อมูล Thai Journal Online (Thaijo)
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้างในฐานข้อมูลมีข้อมูลบรรณานุกรมและไฟล์บทความฉบับเต็มไว้ให้บริการ มากกว่า 100,000 ชื่อเรื่อง จาก 560 ชื่อวารสาร ทั้งนี้ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและดาวน์โหลดได้ที่ URL : https://www.tci-thaijo.org

5.ฐานข้อมูล TDC (Thailand Digital Collection) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมไฟล์เอกสารฉบับเต็ม ได้แก่ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวิชาการ และอื่นๆ ที่ผลิตและจัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศที่เข้ารวมโครงการ ฐานข้อมูลนี้เป็นโครงการหนึ่งของ Thailis มีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้สังคม เพื่อให้สังคมได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป สำหรับการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสมาชิกของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ แต่ถ้าเข้าใช้จากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือสาธารณะผู้ใช้บริการต้องทำการลงทะเบียนสมาชิกก่อนที่จะทำการดาวน์โหลด ผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและดาวน์โหลดได้ที่ URL : http://tdc.thailis.or.th/tdc/