ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 (15th NSTDA Annual Conference: NAC2019)

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15
(15th NSTDA Annual Conference: NAC2019)

“เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย
ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
(Moving Towards Thailand’s Future Economy
with Science, Technology and Innovation)

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย • งานสัมมนามุ่งเน้นนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม่ทั้ง 6 ด้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตัวอย่างหัวข้อการสัมมนา อาทิ
• จีโนมิกส์ประเทศไทย: สถานภาพปัจจุบันและทิศทางอนาคต
• พลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
• การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
• เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม
• Smart Farm: เกษตรไทย ยุค 4.0

• การแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วยการแสดงผลงานวิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในปีนี้มุ่งเน้นนำเสนอผลงาน 10 กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายหลัก (Technology Development Group: TDG)

• การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงให้นักวิจัยและผู้เยี่ยมชมได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

ลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac
หรือ สอบถามโทร. 0-2564-8000

หมายเหตุ – เฉพาะวันที่ 25 มีนาคม 2562 เริ่มเวลา 13.30-16.30 น.