ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.inventorday.nrct.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 525, 509