ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT เพื่อขอรับ “ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT”

สกว. ร่วมกับ CAT ขอเชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT เพื่อขอรับ “ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT”“ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT”

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายใต้ ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย สตาร์ทอัพ และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT เพื่อขอรับ “ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT”

ที่มา

ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งในแง่ของผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยใช้การสนับสนุนงานวิจัยเป็นกลไกลหลักในการสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทรัพยากรคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์แพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) และทุนในการวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายการเพิ่ม GDP ประเทศด้วยกลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมดิิจิทัล บริการสำหรับเมืองอัจฉริยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things, Cloud Technology, Deep Learning & Data Analytics และ Embedded System ด้วยการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Public Private Partnership, PPP)

​​เงื่อนไขของโครงการ

  1. ​​โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของภาคเอกชน และมีภาคเอกชนร่วสนับสนุนในโครงการ
  2. ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี (แบ่งเป็น Phase ละ 1 ปี)

​​​​ประเด็นการพัฒนา

เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT ทั้งในรูปแบบ Platform, Product และ Service สำหรับ Smart City โดยใช้เทคโนโลยี

  • ​​Internet of Things
  • ​​Cloud Technology
  • ​​Deep Learning & Data Analytics
  • ​​Embedded System

​​​​งบประมาณสนับสนุน

  1. ​​ไม่จำกัดงบประมาณต่อโครงการ โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหา
  2. ​​มีภาคเอกชนร่วมทุนสนับสนุนในรูปของเงินสด (In cash) และ In kind รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ

​​​​การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ได้ที่ http://bit.ly/2JpYvenเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล

​​โทรศัพท์ : 085-962-2951093-125-4163
​​อีเมล์ : trf.cat.fund@gmail.com
​​Facebook : facebook.com/DigitalEconomybyTRF/
​​Line ID : @digital-trf