ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน Design Thinking” วิทยากรโดย คุณชฎารัตน์ สิงหฤกษ์


วัตถุประสงค์ >> เพื่อค้นหาพัฒนาโจทย์วิจัยในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาชุมชน และการบูรณาการการเขียนโครงการวิจัย
ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
กำหนดการ >> Downloadรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม