เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์


เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ โดยทางวารสารรับเฉพาะบทความภาษาไทย
สามารถลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://irj.kku.ac.th/2019

Full Screen