อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม