ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการให้ได้ทุนวช.63 และทุนแผ่นดิน 64


วัตถุประสงค์ >> เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการบูรณาการการเขียนโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และงบประมาณแผ่นดิน โดยวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ วช. และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมทั้ง 3 เป้าหมายของงบประมาณแผ่นดิน

คำชี้แจง >> โปรดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยมาให้วิทยากรพิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม