กสทช.เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562

           คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 326,750,000 บาท (สามร้อยยี่สิบหกล้านแจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

1. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2562

2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (รายละเอียดโครงการและขอบเขตงาน)
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(1)
1. โครงการผลิตสารคดีเชิงประวัติศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงบวกและสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. โครงการนำร่องสตูดิโอเคลื่อนที่โทรทัศน์ชุมชน (Mobile Studio Community TV Pilot Site)
3. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน (Community Media Learning Center)
4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ  
5. โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
6. โครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)
            1. โครงการวิจัยศึกษาเพื่อรองรับการบริหารงานด้านดาวเทียมของ กสทช.
2. โครงการวิจัยแนวทางการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการบริหารคลื่นความถี่และวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคลื่นความถี่ด้วยเทคโนโลยี Big Data
3. โครงการศึกษาแนวทางในการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบตรวจสอบคลื่นความถี่
4. โครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจำลองและระบุตำแหน่งในถ้ำ
5. โครงการวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสัญญาณการออกอากาศในกิจการโทรทัศน์ (Monitoring of internet quality & television signal quality research)
6. โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน “ฅนทันสื่อ” ระดับภูมิภาค
8. โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ
9. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศ Blockchain เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม และส่งเสริมผู้บริโภคให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมอัจฉริยะตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
10. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
    โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(3)
1. โครงการพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถล่ามภาษามือสำหรับกิจการโทรทัศน์
2. โครงการพัฒนาบุคลากรของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมในการนำเสนอข่าวการเมืองของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
6.  ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th  
7.  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงดังนี้
7.1 แบบคำขอที่พิมพ์ออกจากระบบและมีรหัสโครงการปรากฎอยู่มุมบนด้านขวา (ไม่ต้องจัดส่งเอกสาร ฉบับจริงรายการอื่นๆ)
7.2  กรณีที่มีการมอบอำนาจให้กระทำการแทน ให้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงแนบมาพร้อมแบบ คำขอ พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท
โดยจัดส่งมายังสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.
8. การแจ้งผล สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ ภายหลังจาก กสทช. พิจารณาเห็นชอบและรับรองมติ