ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


➡ ในวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562  เวลา 10.30 -12.00 น.
➡ ณ ห้องประชุมสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10
➡ ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.
➡ เอกสารประกอบการประชุม <<download