ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรม หลักสูตร “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรม
หลักสูตร “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ”


ในการอบรมมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

1. มาตรฐานการวิจัยของประเทศในบริบทของ วช.
2. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนวิจัย วช. ประจำปีงบประมาณ 2563
3. การเขียนตำรา หนังสือ เพื่อขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ

กำหนดการ >> Download