การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020”
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, จังหวัดเพชรบูรณ์

http://mangtconference9.in.th/index.php