งานประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 7


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเรียนเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
ซึ่งจัดขึ้นในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดเพิ่มเติม http://conference.csc.ku.ac.th/