บุคลากร

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

ดร.มาลี ศรีพรหม
:scms@snru.ac.th
:0878027679

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

: ดร.สุธาสินี คุปตะบุตร
: suthasinee@snru.ac.th
: 0894844132

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

: อ.ลฎาภา ศรีพสุดา : ผศ.ดร.วิจิตรา สุจริต : ดร.นิภาพร ชนะมาร
: ladapa@snru.ac.th : wichidtra.s@snru.ac.th : nipaporn@snru.ac.th
: 0859244994 : 0841284421 : 0870057436

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

: อุดมพร บุตรสุวรรณ์
: rdi_snru@snru.ac.th
: 0819998176

งานบริหารทั่วไป

: นิพาพร หูตาชัย : พิศมัย ยศตะโคตร : ทัมทิม สมปอง
: หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: nipaporn_9@snru.ac.th : pissamai@snru.ac.th : thupthim@snru.ac.th
: 0651566390 : 0629849692 : 0981016180
: ภาระงาน : ภาระงาน : ภาระงาน

งานบริหารการวิจัย

: วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ : ภัณฑิรา สีนวลแล : จักรกฤษ กองพิมาย
: หัวหน้างานบริหารการวิจัย : เจ้าหน้าที่วิจัย : นักวิจัย
:wipawan@snru.ac.th : tira_t@snru.ac.th : j.kongphimai@gmail.com
: 0894184612 : 0807551838 : 0971796445
: ภาระงาน : ภาระงาน : ภาระงาน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

: แสนสุรีย์ เชื้อวังคำ : ศักดิ์ดา แสนสุพรรณ : อัสฉรา นามไธสง
: หัวหน้างานวิจัยฯ : นักวิจัย : นักวิจัย
: saensuree.c@hotmail.com : aon_sakda@hotmail.com : aschara@snru.ac.th
: 0810558634 : 0815475908 : 0981055434
: ภาระงาน : ภาระงาน : ภาระงาน
: ญาณวิจา คำพรมมา
: นักวิชาการศึกษา
: yanwija@snru.ac.th
: 0926291461
: ภาระงาน

งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย

: สุภาวดี สุวรรณเทน : พงศกร ทองพันธ์
: หัวหน้างานสารสนเทศฯ : นักวิชาการศึกษา
: s.suwannathen@snru.ac.th : phongsakorn@snru.ac.th
: 0850008511 : 0849544432
: ภาระงาน : ภาระงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

: ดร.ครรชิต สิงห์สุข : ธีรวุฒิ สำเภา : นัทที โคตรทุมมี
: หัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศฯ : นักวิจัย : นักวิจัย
: ceae@snru.ac.th : kerig32@gmail.com : nuttee@snru.ac.th​
: 0994744053 : 0933924390 : 0828872371
: ภาระงาน : ภาระงาน : ภาระงาน
: สันติ ผิวผ่อง : เพียงจรัส รัตนทองสุข
: นักวิจัย : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: sunti-sc@hotmail.com : piangjaras-puy@outlook.com
: 0817174238 : 0935265590
: ภาระงาน : ภาระงาน