การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562
หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDeadline submission: 21 ตุลาคม 2562
https://www.aru.ac.th/arucon/