พลังงาน

กลุ่มวิจัยด้านพลังงานมีพันธกิจเพื่อส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพลังงานของประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 โดยครอบคลุมการวิจัยด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) การวิจัยด้านการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด (Smart Energy Management) เพื่อบูรณาการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การวิจัยระบบพลังงานและระบบไฟฟ้ากำลัง (Energy and Power System) เพื่อการกำหนดนโยบายและแผนพลังงาน (Energy Policy and Planning) ของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลังงานรูปแบบใหม่ ๆ