ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่สนใจร่วมดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR: Community Based Research) 
ปีงบประมาณ 2563


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ


1) ต้องเข้าร่วมกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในทุกกระบวนการซึ่งประกอบไปด้วย
กระบวนการพัฒนาโจทย์ กระบวนการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
และกระบวนการเปิดเวทีรายงานความก้าวและรายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นต้น
2) ต้องมีนักวิจัยชาวบ้านเข้าร่วมโครงการละไม่น้อยกว่า 10 คน
3) ต้องมีนักวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โครงการละไม่น้อยกว่า 5 คน
4) สามารถลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนและเครือข่ายได้เป็นอย่างดี


กรอบการดำเนินงาน


ภายใต้โครงการ “การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”

ประเด็นการวิจัย

พื้นที่ดำเนินงาน

การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบพึ่งตนเองพื้นที่ชลประทานห้วยค้อ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
การพัฒนาระบบและกลไกการตลาดของมะเขือเทศปลอดภัยด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee Systems, PGS) ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
รูปแบบการบริหารจัดการพืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันสู่ความยั่งยืน ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการผลิตผ้าย้อมครามธรรมชาติบนฐานอัตลักษณ์ชุมชน อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ตำบลนาหว้า และตำบลนางัว อำอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 


กรอบงบประมาณ


โครงการวิจัยละไม่เกิน 400,000 บาท


ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้สมัครร่วมโครงการภายในวันที่ 9 ม.ค. 63


สมัครเข้าร่วมโครงการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562