ประกาศรายชื่อผู้ที่สนใจร่วมดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อผู้ที่สนใจร่วมดำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563
และขอเชิญผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวร่วมประชุม


วันที่ : 14 มกราคม 2563
เวลา : 14.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10

ปฏิทินการทำงาน CBR >> Download


รายชื่อ

หน่วยงาน

ดร. สมชาย บุตรนันท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
น.ส.วรางรัตน์ เสนาสิงห์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.ยุพิน สมคำพี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อรุณ วงศ์จิรัฐิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.ดร.สุวภา สาวิภาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวรัตน์ เมืองเล็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กฤตภาส วงค์มา คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ดร.อัจฉรา ไชยสี ขูรีรัง คณะครุศาสตร์
กิตติกร รักษาพล คณะครุศาสตร์
อภิวัฒน์ ปานทอง คณะครุศาสตร์
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวอัสฉรา นามไธสง สถาบันวิจัยและพัฒนา