ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบ


➡  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2562


ประกาศ


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563

คำสั่ง


➡  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 1067/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

➡  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 956/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 185/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร