ตัวอย่างการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัคร

ตัวอย่างการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัคร

Download

อาสาสมัคร 18 ปีขึ้นไป

– เอกสารชี้แจงอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย-สำหรับการสนทนากลุ่ม 18 ปีขึ้นไป

Download

– เอกสารชี้แจงอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย-สำหรับการสังเกตการณ์ 18 ปีขึ้นไป

Download

– เอกสารชี้แจงอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย-สำหรับการสัมภาษณ์ 18 ปีขึ้นไป

Download

– เอกสารชี้แจงอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย-สำหรับการตอบแบบสอบถาม 18 ปีขึ้นไป

Download

อาสาสมัครต่ำกว่า 18 ปี

– เอกสารชี้แจงผู้ปกครองอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย-สำหรับการตอบแบบสอบถาม-ต่ำกว่า7 ปี

Download

– เอกสารชี้แจงผู้ปกครองอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย-สำหรับการตอบแบบสอบถาม 13-17 ปี

Download

– เอกสารชี้แจงผู้ปกครองอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย-สำหรับการสนทนากลุ่ม-อายุต่ำกว่า 18 ปี

Download

– เอกสารชี้แจงผู้ปกครองอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย-สำหรับการสังเกตการณ์-อายุต่ำกว่า 18 ปี

Download

– เอกสารชี้แจงผู้ปกครองอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย-สำหรับการสัมภาษณ์-อายุต่ำกว่า 18 ปี

Download

ส่งทางไปรษณีย์

– เอกสารชี้แจงอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย-สำหรับการตอบแบบสอบถามที่ส่งไปรษณีย์

Download