แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยใหม่ (ยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก)

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยใหม่
(ยื่นขอรับพิจารณาครั้งแรก)

Download

AF/05-03/01.0

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Download

AF/06-03/01.0

แบบขอเสนอโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งรัด

Download

AF/07-03/01.0

แบบเสนอโครงการวิจัยประเภทโครงการวิจัยทดลองทางคลินิก

Download

AF/08-03/01.0

แบบเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา

Download

AF/19-03/01.0

บันทึกข้อความ ขอชี้แจงต่อข้อคำถามหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

Download

แบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

Download

แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย

Download

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

Download

แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียม

Download