หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Download

– หลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review)

Download

– ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption Review)

Download

– หลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งรัด (Expedited Review)

Download

– ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งรัด (Expedited Review)

Download

– หลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มรูปแบบ (Full Board)

Download

– ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเต็มรูปแบบ (Full Board)

Download