ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 เรื่อง “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”