สัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 : ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร


สัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1
: ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร

𝗧𝗵𝗲 𝟭𝘀𝘁 𝗦𝘆𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘂𝗺 𝗼𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗠𝘂𝘀𝗲𝘂𝗺: 𝗧𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗦𝘁𝗲𝗽 𝗼𝗳 𝗡𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀

เชิญนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ส่งหัวข้อและบทคัดย่อสำหรับพิจารณาคัดเลือก และนำเสนอในสัมมนาทางวิชาการทางธรรมชาติวิทยา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เสริมทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางธรรมชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคคลและหน่วยงาน

โดยหัวข้อมีความเกี่ยวข้องกับ

– เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ

– เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรักษาวัตถุตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาเพื่องานพิพิธภัณฑ์ งานนิทรรศการ และงานเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา หรือ

– เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ การสื่อความหมายธรรมชาติ การสื่อสารหรือกิจกรรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563

ณ ห้องสัมมนาพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

– สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหัวข้อและบทคัดย่อ ได้ที่

https://1drv.ms/w/s!AjC8C91MzBcy_URKE8_19JtxxrmA?e=FsEgkS

– ดาวน์โหลด แบบตอบรับการสัมมนาได้ที่

https://1drv.ms/w/s!AjC8C91MzBcy_TjNhR0HjBp9-_hO?e=3T10e9

– ส่งมายังอีเมล chewasit.b@nsm.or.th