สัมมนาภัยแล้ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)

 

ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำมี่ยั่งยืน สถาบันวิจัย และพัฒนา มรภ.นครปฐม เรียนเชิญผู้สนใจเรื่อง ภัยแล้ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ฟังสัมมนาบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยใน USA และ GERMANY ที่ มรภ.นครปฐม วันที่ 3 มี.ค. 2563 เวลา 8.30 – 13.30 น. ห้องประชุม Grad 1 อาคารศูนย์ศึกษา และพัฒนาจังหวัดนครปฐม