ประกาศผลพิจารณา
ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) 
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

Full Screen

 

 เอกสารประกอบการรับทุน

➡ สัญญา จำนวน 1 ฉบับ >> Download

➡ สัญญาคู่ฉบับ จำนวน 1 ฉบับ >> Download

➡ ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ >> Download

สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ

บัญชีการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย >> Download

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นเอกสารในวันเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นให้จัดทำบันทึกชี้แจง สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

หมายเหตุ พยานฝ่ายผู้รับทุนให้หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นลงนามให้เรียบร้อยก่อนนำส่งสัญญา