ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยประสานงานเครือข่ายบริหารงานวิจัยฯ เขตพื้นที่ ๒ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


คำชี้แจง


1. นักวิจัยที่สนใจได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนตาม TOR (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. ต้องทำข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบไฟล์ word และ PDF ที่มีรายละเอียดครบถ้วนพร้อมลงลายเซ็นสแกน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)
3. จัดส่งไฟล์ทั้งหมด มายัง E-mail: rm-rdi@snru.ac.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2563

** หากมีข้อสงสัย นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ โทร 089-4184612 ผู้ประสานงาน


Full Screen

 


 

เอกสาร

1. CR63-2.2 ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับผู้วิจัย

2. CR63-2.3 ส่วนของภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ