ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Full Screen


1. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ COVID-19
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ COVID-19
3. แบบคำขอรับทุน COVID-19

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่ได้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1


รายละเอียดเพิ่มเติม : >> Click