56(1)

การดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี
งบประมาณ 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้

1) จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด หรือ แบบ ว-1ช จำนวน 5 ชุด
2) จัดทำแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 แผ่น
3) ส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด หรือ แบบ ว-1ช จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
ไปยังสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2555

หมายเหตุ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะของท่านหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4274-4010 หรือ 951 (ภายใน) หรือสอบถามคุณวิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ 089 418 4612

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

1.1 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554

1.1 (2) บันทึกข้อความที่ ศธ 0542.08/ว311 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เรื่อง การเสนอข้อเสนอการวิจัย
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.1 (3) ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1.1(4) แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1.1(5)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบฟอร์มที่หน่วยงานจัดทำเพื่อส่งให้ วช.

แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6, คำชี้แจง)

 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3 , คำชี้แจง)

 แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (Terms of Reference – TOR) (แบบ TOR)

 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(แบบ ว-1ช, คำชี้แจง)

 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
(แบบ ว-1ด, คำชี้แจง)

 แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)

 แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (นท-1ด)

 แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2556  (นท-1ด)

ผนวก 1 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ผนวก 2  : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559)

ผนวก 3  : กลุ่มเรื่องเร่งด่วน

ผนวก 4  : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

ผนวก 5  : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

ผนวก 6  : ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย

ผนวก 7  : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย

ผนวก 8  : รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป้นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)

ผนวก 9  : จรรยาบรรณนักวิจัย

ผนวก 10 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ

ผนวก 11 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผนวก 12 : คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

 รายงานการติดตาม และประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 สำหรับนักวิจัย

 สำหรับผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง

 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน

 สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน

 รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ” (ระยะที่ 1)

 1 .รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ” (ระยะที่ 2)

2. คู่มือ “การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย (1)”

 รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ” (ระยะที่ 3)

 1. รายงานการวิจัยเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ” (ระยะที่ 4)

2. คู่มือ “การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย (2)”

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
2.2.1 แผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย)
2.1.2 โครงการวิจัยเดี่ยว
 2.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

 2.3 รูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าวิจัย (มากกว่า 3 บท)

 2.4 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

 2.5 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์

 2.6 แบบประเมินรายงานการวิจัย

 2.7 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย

 2.8 หนังสือรับรองการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก

 2.9 แบบรายงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

3.1  แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ป-1 , คำชี้แจง)
3.2  แบบรายงานการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ป-2 , คำชี้แจง)