หัวข้อข่าว

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2561 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่2

ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Research Area Map

แผนที่กลุ่มงานวิจัยต้นทาง

แผนที่กลุ่มงานวิจัยกลางทางและปลายทาง

เปิดรับสมัคร เยาวชนเข้าร่วมโครงการโครงการ เยาวชนแลกเปลี่ยน เพื่อทักษะสเต็มสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561