หัวข้อข่าว

รายงานการประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2558 – 2559

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานวิจัยในงาน SRC SNRU 2018

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยงบแผ่นดิน 61

ระกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย งบแผ่นดิน ปี 61

เอกสารที่เกี่ยวข้องทุนบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครทุนบูรณาการ การเรียน การสอน กับการวิจัย

เอกสารทุนวิจัยอาจารย์ 61