หัวข้อข่าว

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2560

การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

SRC SNRU2018 : Student Research Conference

ขอเชิญเข้าร่วม การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

The 5th Engagement Thailand Annual Conference

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน Thailand Innovation Hubs 4.0S ซึ่งจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจับคู่กับผู้ประกอบการ โดยการสนับสนุนของรัฐบาลและสานพลังประชารัฐ

รายงานการประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2558 – 2559

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานวิจัยในงาน SRC SNRU 2018

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยงบแผ่นดิน 61