หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย : ทุนกลุ่มวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “๑ ทศวรรษ กับการพัฒนาหนองหาร” ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” (RUNIRAC V)

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน R to R 62

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนักประดิษฐ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Innovations for Street Food

ประชาสัมพันธ์ : เชิญอาจารย์ บุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560