หัวข้อข่าว

แหล่งค้นหาบทความวารสารไทย 5 ฐาน

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รับสมัครข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2562) ครั้งที่ 2

“ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุนวิจัยงบรายได้ 62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุนบูรณาการ62

1 ทศวรรษ กับการพัฒนา หนองหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร