หัวข้อข่าว

วันนักประดิษฐ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Innovations for Street Food

ประชาสัมพันธ์ : เชิญอาจารย์ บุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมข้อเสนอโครงการทุนแผ่นดิน2563

วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS) ”

คราม : คุณค่าภูมิปัญญา มูลค่าเศรษฐกิจไทย