หัวข้อข่าว

ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุน สกอ.เครือข่าย)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและโดรนเบื้องต้น”

The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2018)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวิชาการท่องเที่ยว ปี 2560

The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017)

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)

ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2560