หัวข้อข่าว

กิจกรรมเสวนาสะท้อนผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ของกระบวนการย้อมสีครามการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด

งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสวนาการสะท้อนผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ เรื่อง “องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด”

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักวิจัยที่สนใจ “ประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัยในชุมชนพื้นท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

ประชาสัมพันธ์อบรม เรื่อง มาตรฐานการวิจัย

Thailand Research Expo : Symposium 2019

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

แม่แบบอุตสาหกรรม 4.0 และอุตหกรรมในอนาคต

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ 


ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563