หัวข้อข่าว

อบรมข้อเสนอโครงการทุนแผ่นดิน2563

วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS) ”

คราม : คุณค่าภูมิปัญญา มูลค่าเศรษฐกิจไทย

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings”

การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

อบรมปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

Thailand Food Innovation Regional Boot Camps

แผนบูรณาการโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563