หัวข้อข่าว

Thailand Research Expo : Symposium 2018

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

เอกสารประกอบอบรม KM ระบบบริหารจัดการวารสารวิจัย

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการวารสารวิจัย

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2560

การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

SRC SNRU2018 : Student Research Conference

ขอเชิญเข้าร่วม การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

The 5th Engagement Thailand Annual Conference

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน Thailand Innovation Hubs 4.0S ซึ่งจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจับคู่กับผู้ประกอบการ โดยการสนับสนุนของรัฐบาลและสานพลังประชารัฐ