หัวข้อข่าว

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงงานคลัง ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล ระดับ 3 หมายเลข 4508 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง

นิทรรศการ “ราชภัฏสกลนคร” กับการยกระดับท้องถิ่น ด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ

นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นิทรรศการ KM 2560 “CBR พลังปัญญาของแผ่นดิน

กองบรรณาธิการวารสาร SNRU Journal of Science and Technology และ Journal of Materials Science and Applied Energy มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษากระบวนการจัดการวารสาร

ลงพื้นที่สำรวจ สอบถามความต้องการ ร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

ประชุมชี้แจงนักวิจัยในเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

เวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง