หัวข้อข่าว

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings”

การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

อบรมปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

Thailand Food Innovation Regional Boot Camps

แผนบูรณาการโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนโจทย์วิจัยที่จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Routine to Research)

ทุนบูรณาการ การเรียน การสอน กับการวิจัย 2562

ทุนวิจัย R to R ปีงบประมาณ 2562

ทุนวิจัยงบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่สนใจเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขอรับทุน