หัวข้อข่าว

รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล Reference

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018)

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ทุนวิจัย R to R ปีงบประมาณ 2561

ทุนวิจัยงบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)

มรดกแม่ของแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด : King&Queen of Indigo Natural Dye

องคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับการพัฒนาท้องถิ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน” สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี