หัวข้อข่าว

รับสมัครข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2562) ครั้งที่ 2

“ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุนวิจัยงบรายได้ 62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุนบูรณาการ62

1 ทศวรรษ กับการพัฒนา หนองหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมเสวนาสะท้อนผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ของกระบวนการย้อมสีครามการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด

งานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 7