หัวข้อข่าว

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019

การเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด

โครงการสำรวจและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเกาะดอนหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับกลุ่มวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

“ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561”

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility สาขาอุตสาหกรรมอาหาร