หัวข้อข่าว

แผนบูรณาการโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2563

ทุนบูรณาการ การเรียน การสอน กับการวิจัย 2562

ทุนวิจัย R to R ปีงบประมาณ 2562

ทุนวิจัยงบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (RKM 2019 : Research Knowledge Management 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับกลุ่มวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562