หัวข้อข่าว

กองบรรณาธิการวารสาร SNRU Journal of Science and Technology และ Journal of Materials Science and Applied Energy มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษากระบวนการจัดการวารสาร

ลงพื้นที่สำรวจ สอบถามความต้องการ ร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

ประชุมชี้แจงนักวิจัยในเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)

ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนหลังปฏิบัติ AAR และการจัดการความรู้โครงการวิจัย ระยะที่1”

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย DRMS”

ประเมิน คุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559

มรดกแม่ของแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด : King&Queen of Indigo Natural Dye

องคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับการพัฒนาท้องถิ่น