หัวข้อข่าว

นิทรรศการ “ราชภัฏสกลนคร” กับการยกระดับท้องถิ่น ด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ

นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นิทรรศการ KM 2560 “CBR พลังปัญญาของแผ่นดิน

กองบรรณาธิการวารสาร SNRU Journal of Science and Technology และ Journal of Materials Science and Applied Energy มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษากระบวนการจัดการวารสาร

ลงพื้นที่สำรวจ สอบถามความต้องการ ร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

ประชุมชี้แจงนักวิจัยในเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)

ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนหลังปฏิบัติ AAR และการจัดการความรู้โครงการวิจัย ระยะที่1”