หัวข้อข่าว

งาน Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่ : วิจัยไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย”

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

“กูรู” หลักสูตรสร้างมาตรฐานย้อมผ้าคราม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กูรูผ้าย้อมคราม” กับการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานผ้าย้อมคราม และมาตรฐานกลุ่มจังหวัดสนุก

SRC : SNRU2017

Tomato Festival

การประชุม”ใหญ่” โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา Herp Congress V

ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)

ประชุมเสวนา เรื่อง “การจัดทำคู่มือระบบควบคุมภายในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร”

ประชุมคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น