คู่มือขั้นตอน การขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ์

คู่มือ/คำแนะนำ/ขั้นตอน


pdf-icon คำแนะนำการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
pdf-icon คู่มือการสืบค้นสิทธิบัตรออนไลน์
pdf-icon แผนภูมิการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
pdf-icon แผนภูมิการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
pdf-icon แผนภูมิการตรวจสอบขอรับอนุสิทธิบัตร
pdf-icon คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
pdf-icon (ร่าง) คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์
pdf-icon คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ฉบับปรับปรุงปี 2555
pdf-icon คู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรทางด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์


 แบบฟอร์มการจดลิขสิทธิ์


word-doc-icon แบบ ลข.01 คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
word-doc-icon แบบ ลข.02 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์
word-doc-icon แบบ ลข.03 คำขอให้เพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์
word-doc-icon แบบ ลข.04 คำขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
word-doc-icon แบบ ลข.05 คำขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์
word-doc-icon แบบ ลข.06 คำขอออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เดิม


แบบฟอร์มการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร


word-doc-icon แบบ สป/สผ/อสป/001-ก คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
word-doc-icon แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
word-doc-icon แบบคำร้องขอคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์
word-doc-icon เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอเสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยรัฐ
word-doc-icon แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลตัวแทน
word-doc-icon แบบฟอร์มเสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้สิทธิโดยรัฐ


pdf-icon ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


แบบฟอร์มการยื่นขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

word-doc-icon แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

pdf-icon แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
pdf-icon การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย


Patent Final2