ทุนวิจัยนักศึกษา 2566

RDI-SNRU เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก

ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 29 ก.ค. 65

รายละเอียด
แบบเสนอโครงการวิจัย
ระบบส่งข้อเสนอวิจัย

ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการ

Countdown

สรุปข้อมูลผู้ขอทุน