ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก (ภาคปกติ)

ปีงบประมาณ 2566

ระบบส่งข้อมูลงานวิจัย

รายละเอียดการรับสมัครทุนวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย
ระบบส่งข้อเสนอวิจัย

ประกาศผลพิจารณาและการทำสัญญารับทุน

ผลพิจารณาทุนวิจัย
เอกสารประกอบการทำสัญญา
  • สัญญา (1 ฉบับ)
  • สัญญาคู่ฉบับ (1 ฉบับ)
  • ใบสำคัญรับเงิน (1 ฉบับ)
  • สำเนาบัตรประชาชน (3 ฉบับ เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (1 ฉบับ เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
รายละเอียดการทำสัญญา
  • วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
  • เวลา 13.30 - 16.30 น.
  • ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20