ทุนวิจัยนักศึกษา 2567

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก (ภาคปกติ)

ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดการรับสมัครทุนวิจัย

รายละเอียด
แบบเสนอโครงการวิจัย
ระบบส่งข้อเสนอวิจัย

Countdown

ประกาศผลพิจารณาและการทำสัญญารับทุน

ผลพิจารณาทุนวิจัย
 • ประกาศผลพิจารณา
ปฏิทิน
 • รายละเอียดทุนวิจัย
เอกสารประกอบการทำสัญญา
 • สัญญา (1 ฉบับ)
 • สัญญาคู่ฉบับ (1 ฉบับ)
 • ใบสำคัญรับเงิน (1 ฉบับ)
 • สำเนาบัตรประชาชน (3 ฉบับ เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (1 ฉบับ เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
รายละเอียดการทำสัญญา
 • วัน....ตุลาคม 2566
 • เวลา 13.30 - 16.30 น.
 • ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20

ระบบส่งข้อมูลงานวิจัย

รายงานความก้าวหน้า
 • เอกสารรายงานความก้าวหน้า
 • ระบบส่งรายงานความก้าวหน้า
รายงานฉบับสมบูรณ์
 • เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์
 • ระบบส่งรายงานฉบับสมูรณ์
SNRU SRC2024