ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก (ภาคปกติ)

ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดการรับสมัครทุนวิจัย

รายละเอียด
แบบเสนอโครงการวิจัย
ระบบส่งข้อเสนอวิจัย
  • ส่งข้อเสนอวิจัย

ประกาศผลพิจารณาและการทำสัญญารับทุน

เอกสารประกอบการทำสัญญา
  • สัญญา (1 ฉบับ)
  • สัญญาคู่ฉบับ (1 ฉบับ)
  • ใบสำคัญรับเงิน (1 ฉบับ)
  • สำเนาบัตรประชาชน (3 ฉบับ เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (1 ฉบับ เฉพาะหัวหน้าโครงการ)
  • Download
รายละเอียดการทำสัญญา
  • วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566
  • เวลา 15.30 - 16.30 น.
  • ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20