ระบบงานสารบรรณ

#บุคลากรสถาบันวิจัยที่ใช้งานต้อง log in account google mail @snru เท่านั้น
#ต้องการเปิดสิทธิ์การใช้งานติดต่องานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย IP262