โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร

เอกสารเผยแพร่งานวิจัย

1. สรุปผลโครงการวิจัย

2.สรุปผลโครงการวิจัยแบบอินโฟกราฟิก

สื่อสร้างการเรียนรู้ “ชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด”

วีดีโออินโฟกราฟิก 

สปอตวิทยุกระจายเสียง : ภาษาถิ่น

สปอตวิทยุกระจายเสียง : ภาษากลาง

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.