องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3          :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

วงรอบการประเมิน   :  ปีการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน (08-5000-8511) IP-Phone 262

ผลการดำเนินงาน :

Download เอกสารผลการดำเนินงาน 
image_gallery
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

หลักฐานอ้างอิง

ที่ เลขที่เอกสาร ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ ชื่อ-สกุล ระดับ
คุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน Download
คณะครุศาสตร์
1  การพัฒนาแอพพลิเคชั่น การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับอาชีพครูการศึกษาพิเศษ  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อรวรรณ นิ่มตลุง  นำเสนอระดับชาติ  0.2 pdf-icon
2  การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร  การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 10  วาโร เพ็งสวัสดิ์  นำเสนอระดับชาติ  0.2  pdf-icon
3  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  นนทวรรณ แสนไพร  นำเสนอระดับชาติ 0.2  pdf-icon
 4

การสร้างจุดการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด เรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1

ผกาพรรณ วะนานาม นำเสนอระดับชาติ  0.2  pdf-icon
5

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม

2016 SPUC National Conference

เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ นำเสนอระดับชาติ 0.2 pdf-icon

การศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์

อนรรฆ สมพงษ์ นำเสนอระดับชาติ 0.2 pdf-icon

ความคาดหวังและการรับรู้จริงของนักศึกษาต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์

ธเนศพล เจริญราษฎร์ นำเสนอระดับชาติ 0.2 pdf-icon

การเปรียบเทียบความสามารถด้านการบรรเลงอังกะลุงระหว่างเด็กปฐมวัยที่ใช้โน็ตเพลงไทยปกติกับเด็กปฐมวัยที่ใช้โน๊ตเพลงไทยแบบมีสี

การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์

ธราเทพ เตมีรักษ์ นำเสนอระดับชาติ 0.2 pdf-icon

การพัฒนากิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกระบวนการที่เน้นการเรียนเชิงรุก

การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์

กิตติกร รักษาผล นำเสนอระดับชาติ 0.2 pdf-icon
Development of Activity Drill based on Constructivism Process for English Listening and Speaking Skills SNRU-IC 2015 Kittikorn Ruksapon นำเสนอระดับนานาชาติ 0.4 pdf-icon
The Positive Effects of Using Simulations in Teaching English Conversation; a case study centered on students attending Sakon Nakhon Technical College in Thailand SNRU-IC 2015 Suriya Pratoomrat นำเสนอระดับนานาชาติ 0.4 pdf-icon
A Survey of Graduate Students’ Needs, Problems and Wants, Educational Administration Graduates Program, Sakon Nakhon Rajabhat University SNRU-IC 2015 Chaiya Pawabutra นำเสนอระดับนานาชาติ 0.4 pdf-icon
COGNITIVE READING STRATEGIES AND EFL UNDERGRADUATE LEARNERS SAKON NAKHON GRADUATE STUDIES JOURNAL, Volume 61, Number 13, April – June 2016 Nawaphorn Wannathong  TCI 2  0.6 pdf-icon