ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 2445 เข้าชม

ประกาศทุนแผ่นดิน61 copy

 

download (1)

pdf-icon ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
pdf-icon  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช. กำหนด (แบบ งป.1)
pdf-icon  หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเดี่ยว
pdf-icon  หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัย
pdf-icon  แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
pdf-icon ปฏิทินขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัย

ส่วนที่ 1 : แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

ส่วนที่ 2 ภาคผนวก ประกอบด้วย

ผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
ผนวก 2 ยุทธศาสตร์ประเทศ
ผนวก 3 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ผนวก 5 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย 
ผนวก 6 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
ผนวก 7 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
ผนวก 8 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ฯ
ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน
ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
ผนวก 14 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ผนวก 15 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
ผนวก 16 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี
ผนวก 17 ตัวอย่างรายงานผลสถานภาพ
ผนวก 18 แบบ TOR

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th
ผู้ประสาน : นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ โทรศัพท์ 08 9418 4612 ภายใน 951 ip phone 263