เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัยงบแผ่นดิน 61

 

 

 

 

 


 แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย

 ➡ แบบนำส่ง  
 ➡ แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย  

 ➡ บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 2  
➡ บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 3  

 ➡ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์   
 ➡ รายงานการเงิน 

เอกสารการเบิกจ่าย


➡ รายงานการเงิน

➡ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการมอบอำนาจหัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

➡  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

➡ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง    
➡ แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม