ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

TRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561
“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”


1. หลักการและเหตุผล

การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับฐานราก สร้างศักยภาพให้กับพื้นที่เพื่อพร้อมรับและรุกกับการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่จะช่วยให้ออกแบบนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศให้ดีขึ้น   เพื่อให้สังคมก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและทั่วถึง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานวิจัยให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมได้ พร้อมไปกับการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน สกอ. เพื่อสร้าง “นักวิชาการรับใช้สังคม” ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2556 (เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2556) จึงจัดให้มีโครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” ขึ้น และโครงการนำร่องปี 2560 นั้น จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยภายใต้ชื่อ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ได้รับความสนใจจากนักวิชาการอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สกว. เห็นควรจัดสรร “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” รุ่นที่ 2 สำหรับปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้นำโจทย์จากชุมชน/สังคมเป็นเป้าหมายของการทำงานวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้ผลงานวิจัย รวมทั้งได้ผลิตผลงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัย
 2. เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพทำงานวิจัยเพื่อสังคม โดยมีระบบพี่เลี้ยง
 3. เพื่อส่งเสริมนักวิจัยเชิงพื้นที่ หรือนักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเชิงลึก และสามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
 4. เพื่อสร้างผลงานวิจัยเพื่อชุมชน/สังคม ที่มีคุณภาพตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

3. ขอบเขตการวิจัยที่สนับสนุน

ขอบเขตของงานวิจัยในปี 2561 เน้น “เศรษฐกิจชุมชนชนบทและชุมชนเมือง” ซึ่งหมายถึง งานวิจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนเป้าหมายในชนบทและชุมชนเป้าหมายในเมือง โดยครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ลักษณะโครงการที่เสนอขอรับทุน

 1. เป็นโครงการที่มีการตั้งโจทย์และประเด็นวิจัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัย ทั้งนี้ เพื่อให้ผลงานวิจัยตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม
 2. หัวข้อวิจัยมีความชัดเจน มีการสำรวจสถานภาพชุมชน/สังคม สถานภาพความรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นงานวิจัยที่ทำซ้ำกับหัวข้อที่มีผู้วิจัยแล้ว จะต้องเป็นงานที่ต่อยอด หรือเพื่อยืนยันองค์ความรู้เดิม หรือขยายผลสู่ชุมชน/สังคมแห่งใหม่ภายใต้บริบทที่แตกต่างไปจากเดิม
 3. เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน
 4. ผลงานวิจัยที่ได้ต้องสามารถตีพิมพ์ในวารสารในฐาน TCI หรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. โดยผู้รับทุนจะเป็นชื่อแรก และ/หรือเป็นผู้วิจัยหลัก หรือเป็นนักวิจัยโต้ตอบ (corresponding author)

ผลงานวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ฉบับ 9 พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยสาระ

 1. สภาพการณ์ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
 3. กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 4. ความรู้ความเชื่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
 5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
 6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นในคงอยู่ต่อไป

5. วงเงินสนับสนุน

ผู้เสนอขอรับทุน สามารถเลือกเสนอของบประมาณ ตามรูปแบบการรับทุนดังนี้

1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

 • ให้การสนับสนุนในการดำเนินการวิจัยโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลารับทุน 12 เดือน
 • ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ผู้ได้รับทุนจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การให้คำปรึกษา (training & coaching) เพื่อพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมอย่างเข้มข้น
 • การสนับสนุนการนำเสนอผลงานในประเทศ/ต่างประเทศหากได้รับการตอบรับจากผู้จัด และกรรมการ สกว. เห็นชอบในคุณภาพของผลงาน

2) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (กลุ่มนักวิจัย)

 • ให้การสนับสนุนในการดำเนินการวิจัยโครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท ระยะเวลารับทุน 12 เดือน
 • ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ผู้ได้รับทุนจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/การให้คำปรึกษา (training & coaching) เพื่อพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมอย่างเข้มข้น
 • การสนับสนุนการนำเสนอผลงานในประเทศ/ต่างประเทศหากได้รับการตอบรับจากผู้จัด และผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. เห็นชอบในคุณภาพของผลงาน

3) ทุนพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่

 • ให้การสนับสนุนในการดำเนินการโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลารับทุน 6 เดือน
 • ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ผู้ได้รับทุนสามารถขอเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการเพื่อพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมอย่างเข้มข้น หรือขอคำปรึกษา (coaching)
 • การสนับสนุนการนำเสนอผลงานในประเทศ/ต่างประเทศหากได้รับการตอบรับจากผู้จัด และผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. เห็นชอบในคุณภาพของผลงาน

6. คุณสมบัติของผู้รับทุน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ลักษณะของทุน คุณสมบัติผู้รับทุน / เงื่อนไข ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (นักวิจัยเดี่ยวหรือกลุ่ม) (1) นักวิจัยหลักจบ ปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี
(2) นักวิจัยหลักมีบทความวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง
(3) โครงการที่เสนอขอรับทุนมีลักษณะโครงการตามข้อ 4
(1) ได้บทความวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องตีพิมพ์ในฐาน TCI หรือ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์
2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (กลุ่มวิจัย) (1) นักวิจัยหลักมีบทความวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง
(2) โครงการที่เสนอขอรับทุนมีลักษณะโครงการตามข้อ 4
(1) ได้บทความวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องตีพิมพ์ในฐาน TCI หรือ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์
(2) ได้นักวิจัยหลักที่มีศักยภาพเป็น Mentor /Reviewer
(3) ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
3. ทุนพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่ (1) นักวิจัยมีประสบการณ์ทำงานวิจัยเชิงพื้นที่หรือชุมชน  มีรายงานการวิจัยเชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง แต่ไม่มีบทความวิชาการเชิงพื้นที่ หรือประสงค์จะพัฒนาการผลิตบทความวิชาการเชิงลึก
(2) ส่งบทคัดย่อโครงการ 3 เรื่อง พร้อมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อ (1) ที่ดีที่สุด จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานที่มี ผลลัพธ์หรือผลกระทบเชิงพื้นที่
(3) มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า ผลงานตามข้อ (2) มีผลลัพธ์หรือผลกระทบเชิงพื้นที่
(4) หากโครงการตามข้อ (2) เป็นโครงการวิจัยร่วม จำเป็นต้องมีจดหมายอนุญาตการนำผลงานมาใช้เขียนบทความจากผู้ร่วมวิจัย
(1) ได้บทความวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องตีพิมพ์ในฐาน TCI หรือ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.
(2) ได้นักวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเขียนบทความ วิชาการ และมีศักยภาพเป็น Mentor /Reviewer

7. การเสนอโครงการ

ผู้สนใจเสนอโครงการสามารถเลือกเสนอของบประมาณ ตามรูปแบบการรับทุนที่กำหนด โปรดส่งเอกสารเป็นข้อเสนอโครงการ ที่ได้รับการลงนามจากหน่วยงานต้นสังกัด และการลงนามของตัวแทนชุมชน/สังคมเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อโครงการ/หัวข้อการวิจัย (ทั้งไทยและอังกฤษ)
 2. ชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วม (กรณีกลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง) ต้นสังกัด และที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม
 3. สถานที่ติดต่อทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address
 4. ที่มา/ความสำคัญของปัญหาการวิจัย
 5. โจทย์วิจัยจากพื้นที่เป้าหมายโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดโจทย์
 6. วัตถุประสงค์ของการวิจัยพร้อมคำถามวิจัย
 7. พื้นที่เป้าหมายของการวิจัย
 8. ทบทวนแนวคิดเชิงทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย
 9. ระเบียบวิธีการวิจัย รวมถึงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ (theoretical and analytical framework) และวิธีการทำงานตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานวิจัย
 11. งบประมาณโครงการวิจัย
 12. ประวัติคณะวิจัย (การศึกษา การทำงาน ประสบการณ์ในการวิจัย ผลงานวิชาการ)

8. กำหนดการรับข้อเสนอโครงการ

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยส่งมายัง โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” (อ.ดร.พิมพิมล แก้วมณี) ที่อยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (ไฟล์ word และ PDF) โทรศัพท์ 08-1473-4818 (อ.ดร. พิมพิมล แก้วมณี) Email address: pimkaewmanee@gmail.com

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


ดาวน์โหลด
File Description
Download this file (Announcement_of_Researcher_Development_Fund_(Community_and_Society_Field)_2561.pdf)Call for Paper (Div4) 2561 ประกาศ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ประจำปี 2561